6/7/8 ශ්‍රේණි ඉංග්‍රීසි
ව්‍යාකරණ පොත

අභ්‍යාස 125ක් ද සහිතයි
(220 A4 pages)

සියලු පාඩම් සිංහලෙන් විස්තර කෙරේ

book

✔ 6 / 7 / 8 ශ්‍රේණි සිසුන්ට, පාසල් හා ටියුෂන් ගුරුභවතුන්ට අත්‍යවශ්‍ය පොතකි.

📌 ඉැගන්වීමේ උපදෙස් සහිතයි
📌 ව්‍යාකරණ කොටස් 50ක්
📌 පුහුණු අභ්‍යාස 125ක්
📌 අභ්‍යාසවල පිළිතුරු සහිතයි
📌 1000කට වැඩි වචන
📌 සියලු පාඩම් සිංහලෙන් විස්තර කෙරේ
📌 උදාහරණ සහිතයි
📌 මාසෙක class fee එකෙන් අවුරුදු ගණනක දැනුම ලබාගන්න

පොත ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න
Cash on delivery Rs.2000/-
කුරියර් ගාස්තු අය නොකෙරේ

අන්තර්ගතය හා සාම්පල් පාඩම්
30 sample pages
ඉහත සාම්පල් එකේ PDF එක download කරගන්න
download
3048viewsපහත button එකෙන් ඔබේ විස්තර Whatsapp කරන්න

whatsapp

0702684505පොත ගැන දැක් වූ අදහස් කිහිපයක්පොත ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න
Cash on delivery
Rs.2000/-
කුරියර් ගාස්තු අය නොකෙරේ
(Free delivery-islandwide)

ඔබට අවශ්‍ය පොතේ නම සඳහන් කරමින් ඔබේ නම, එවිය යුතු ලිපිනය හා දුරකථන අංකය Whatsapp කරන්න.

පහත button එකෙන් ඔබේ විස්තර Whatsapp කරන්න

whatsapp

0702684505

ගෙවීම් විස්තර
Payment details

(කලින් මුදල් ගෙවන්නේ නම් පමණයි)

බැංකු තැන්පතු / Bank deposits
Fund transfer / cash deposit

Commercial bank
KWDS Sirikumara
8110035747
Homagama branch
Sampath bank
KWDS Sirikumara
108057166229
Hatton branch
Peoples bank
KWDS Sirikumara
019200100006706
Dehiwala branch
BOC
KWDS Sirikumara
84193733
Bambalapitiya branch

බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු රිසිට් පතෙහි photo/screenshot එකක්, ඔබේ නම, දුරකථන අංකය හා එවිය යුතු ලිපිනය අපට එවන්න

Send us your name, contact number & postal address along with a picture of the receipt.

About author / කතුවරයා


KWD Sandun Sirikumara


Sworn Translator (Oath)
CEO / Chief translator of Sri Lanka Sinhala English Translations Group
Translator / Former banker / English tutor
Dip. English / Dip. Translation & Interpretation / DABF / IABF
Certified translator of SLC Paris
Certified translator of One Hour Translation Group


Tel: 0755825908 | 0702684505
ssirikumara@gmail.com
english.setranslator@gmail.com
https://www.facebook.com/setranslator
blog.setranslator.com
Our YouTube Channel

web counter