ඉංගී‍්‍රසි පාඩම් මාලාවන් 6ක් එකවර ලබාගන්න
Get 6 English Packs at once


promo

දැන් ම ඔබේ email එකට ගෙන්වාගන්න.
Get this to your email right now.


download
Downloads: 2031

අන්තර්ගතය / Content


සෑම පාඩමක් ම සිංහලෙන් පැහැදිලි කර ඇත. උදාහරණ හා අර්ථය සහිතයි
අවුරුදු ගණනක දැනුම එකවර ලබාගන්න

Basic English Lessons
175 PDFs
Advanced English Lessons
100 PDFs
Glossary Pack
45 PDFs
Business English Pack
75+ PDFs
English Essay Pack
100 PDFs
Letter Pack
120 PDFs/word


Rs.1900/-

මුදල් ගෙවූ පසු මෙම පාඩම් මාලාව ඔබේ email එකට එවනු ලැබේ.


download

ගෙවීම් විස්තර / Payment details


අන්තර්ජාලය හරහා මිලදීගැනීම/Online payment link
Easy cash / mcash / sampath vishwa / card payments
බැංකු තැන්පතු / Bank deposits
Fund transfer / cash deposit

Price / මිල - Rs.1900/-

Commercial bank
KWDS Sirikumara
8110035747
Homagama branch
Sampath bank
KWDS Sirikumara
108057166229
Hatton branch
Peoples bank
KWDS Sirikumara
019200100006706
Dehiwala branch
BOC
KWDS Sirikumara
84193733
Bambalapitiya branch


බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු රිසිට් පතෙහි ඡායා පිටපතක් සමග විද්‍යුත් ලිපිනය අපට එවන්න
Send us your email address with picture of the receipt

About author / කතුවරයා


KWD Sandun Sirikumara


Sworn Translator (Oath)
CEO / Chief translator of Sri Lanka Sinhala English Translations Group
Translator / Former banker / English tutor
Dip. English / Dip. Translation & Interpretation / DABF / IABF
Certified translator of SLC Paris
Certified translator of One Hour Translation Group


Tel: 0755825908 | 0702684505
ssirikumara@gmail.com
english.setranslator@gmail.com
https://www.facebook.com/setranslator
blog.setranslator.com
Our YouTube Channel

hit counter